Skip to content Skip to footer
CÁTEDRA EMALCSA-UDC

Apoiamos a I+D+i con axudas que axuden a afondar nos obxectivos da Cátedra.

A Cátedra establece de forma permanente a posibilidade de que calquera grupo de investigación, investigador ou empresa propoña actividades, sempre que estas estean relacionadas coa súa finalidade no ámbito do marco DUSA.

Neste sentido, cando se entenda que unha determinada investigación e/ou actividade pode ser de interese para estes obxectivos, deberá remitirse ao director da cátedra un documento descritivo da proposta que, como mínimo, conterá os seguintes apartados. :

  • Antecedentes e descrición do contexto de traballo.
  • Descrición técnica da proposta (pode haber anexos se é moi extensa ou técnica, quedando a memoria para unha breve descrición).
  • Fitos e entregas (sexan documentos ou outro tipo de accións)
  • Orzamento (o máis detallado, pero sempre diferenciador: persoal/compras/servizos).
  • Equipo técnico e investigador principal responsable (sempre profesor titular da UDC).

O director da Cátedra, en función do contido e da temática da proposta, remitiralla ao coordinador da liña de investigación para a súa avaliación. Este poderá interactuar coa proposta co obxectivo de procurar a máxima adaptación ás iniciativas en marcha no seu interior, para que poidamos desenvolver sinerxías entre os distintos proxectos. No entanto, en ningún caso se limitará a proposta se non existe nese intre algo similar ao que se presenta na liña de traballo.

Despois desta interacción, se a proposta é validada polo coordinador e polo promotor, levarase para o seu debate ao Comité Científico-Técnico para o seu coñecemento. Esta comisión valorará a posibilidade de incluír calquera aspecto científico ou tecnicamente relevante antes de que o director da Cátedra conceda o financiamento.

Este financiamento tramitarase mediante contrato Art.83 da LOU a través da FUAC, no caso de colectivos ou investigadores da UDC, con convenios de colaboración ou contratos comerciais no caso de persoas físicas.

As propostas dirixiranse a secretaria@catedraemalcsa.es e poderanse realizar en calquera época do ano.

As condicións de seguimento dos proxectos explícanse no manual do proxecto.