Skip to content Skip to footer

1.- Datos Rexistrais

O presente Aviso Legal regula o uso dos servizos de Internet https://www.catedraemalcsa.com (en diante, o “Sitio Web”) así como calquera conta ou perfil en redes sociais existentes ou futuras (en diante, “Redes Sociais”), que a Fundación da Universidade da Coruña (en diante FUAC), con domicilio para efectos, en Paseo de Ronda, 47. 15011 A Coruña; inscrita no Rexistro Fundacional -Entidades sen ánimo de lucro-Rexistro Auxiliar de Fundacións nº 183 e con CIF G-15597289, pon ou puidese chegar a poñer a disposición dos usuarios de Internet.

2.- Obxecto

A través do Sitios Web e a súa presenza en Redes Sociais, a FUAC facilita aos usuarios o acceso e a utilización de diversos servizos e contidos postos á súa disposición por ésta ou por terceiros.

3.- Condicións de uso e aceptación

O acceso e/ou utilización do presente Sitio Web e dos perfís ou contas de FUAC en Redes Sociais, atribúe a condición de usuario, e implica por parte destes, a plena aceptación das presentes condicións de uso, así como aqueles particulares que se establezan para determinados servizos que complementarán a estas, comprometéndose a utilizar estes, de conformidade coa lei, o presente Aviso Legal, as condicións particulares de certos servizos e demais avisos, regulamentos e instrucións postos no seu coñecemento, así como a moral e os bos costumes xeralmente aceptadas e a orde pública.

A páxina www.catedraemalcsa.com e os perfís/contas de FUAC nas Redes Sociais poden ser visitadas libremente polos usuarios, excluíndo aquelas partes en que se encontraren “áreas de acceso privado” e/ou servizos, así como en determinadas Redes Sociais, que esixiren a inscrición nun rexistro de usuarios, que implicaren a cumprimentación do correspondente proceso, que se efectuará na forma expresamente indicada no propio servizo, Rede Social, ou nas Condicións Particulares que os regulen.

Toda a información que facilite o usuario en calquera caso, deberá ser veraz. A estes efectos o usuario garante a autenticidade de todos aqueles datos que comunique como consecuencia da utilización dos Sitios Web e/ou dos perfís/contas de FUAC nas Redes Sociais. De igual forma, será responsabilidade do usuario manter toda a información facilitada a FUACpermanentemente actualizada de forma que responda, en cada momento á situación real do usuario, non sendo responsable FUAC dos prexuízos que se poidan causar a terceiros pola información que facilite.

Para tal efecto, o usuario absterase de utilizar calquera dos servizos e/ou perfís ou contas, con fins ou efectos ilícitos, prohibidos no presente Aviso Legal lesivos dos dereitos e intereses, de terceiros que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos servizos e/ou perfís/contas, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático (“hacking”) de FUAC, doutros usuarios ou de calquera usuario de Internet (hardware e software).

En particular, e a título meramente orientativo, non exhaustivo, o usuario comprométese a non transmitir, difundir ou poñer a disposición de terceiros informacións, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera clase de material que:

 • de calquera forma sexa contrario, menosprece ou atente contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidas constitucionalmente, nos Tratados Internacionais e no resto da lexislación, especiais toda aquela relaciona co tratamento de datos persoais;
 • induza, incite ou promova actuacións delituosas, denigratorias, difamatorias, infamantes, violentas, ou en xeral, contrarias á lei, á moral, e bos costumes xeralmente aceptados ou á orde pública;
 • induza, incite ou promova actuacións, actitudes ou pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición;
 • incorpore, poña a disposición ou permita acceder a produtos, elementos, mensaxes e/ou servizos delituosos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes ou, en xeral, contrarios á lei, á moral e aos bos costumes xeralmente aceptados ou á orde pública;
 • induza ou poida inducir a un estado inaceptable de ansiedade ou temor;
 • induza ou incite a involucrarse en prácticas perigosas, de risco ou nocivas para a saúde e o equilibrio psíquico;
 • sexa falso, ambiguo, inexacto, esaxerado ou extemporáneo, de forma que induza ou poida inducir a erro sobre o seu obxecto ou sobre as intencións ou propósitos do comunicante;
 • encóntrese protexido por calquera dereitos de propiedade intelectual ou industrial pertencentes a terceiros, sen que o usuario obtivese previamente dos seus titulares a autorización necesaria para levar a cabo o uso que efectúa ou pretende efectuar;
 • viole os segredos empresariais de terceiros;
 • sexa contrario ao dereito á honra, á intimidade persoal e familiar ou á propia imaxe das persoas;
 • de calquera xeito menoscabe o crédito de FUAC ou de terceiros;
 • infrinxa a normativa sobre segredo das comunicacións;
 • constitúa, se é o caso, publicidade ilícita, enganosa ou desleal e, en xeral, que constitúa competencia desleal;
 • incorpore virus ou outros elementos físicos ou electrónicos que poidan danar ou impedir o normal funcionamento da rede, do sistema ou de equipos informáticos (hardware e software) de FUAC ou terceiros, ou que poidan danar os documentos electrónicos e arquivos almacenados nos devanditos equipos informáticos;
 • provoque polas súas características (tales como formato, extensión, etc.) dificultades no normal funcionamento do Servizo;
 • conteña etiquetas HTML diferentes daquelas expresamente autorizadas por FUAC.

O usuario comprométese a utilizar correctamente os contidos postos á súa disposición nos Sitios Web e/ou na contas/perfís de FUAC nas Redes Sociais, entendendo por estes, sen que esta enumeración teña carácter limitativo, os textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, links e demais contidos audiovisuais ou sonoros, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte, de conformidade coa lei, o presente aviso legal, as condicións particulares de certos servizos e demais avisos, regulamentos, uso e instrucións posto no seu coñecemento, así como coa moral e as boas costumes xeralmente aceptadas e a orde pública, e en particular comprométese a absterse de:

 • reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar publicamente, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou el resulte legalmente permitido;
 • suprimir, manipular, ou de calquera outra forma alterar o “copyright” e demais datos identificativos da reserva de dereitos de FUAC ou dos seus titulares, das pegadas dixitais ou de calquera outros medios técnicos establecidos para o seu recoñecemento;
 • obter, e mesmo intentar obter os contidos empregando para iso medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, se puxesen á súa disposición para este efecto, ou se indicasen a este sentido, nas páxinas Web onde se encontren os contidos ou, en xeral, dos que se empreguen habitualmente en Internet.

4.- Introdución de hiperenlaces

Os usuarios, e todas aquelas persoas que teñan intención de establecer un hiperenlance entre a súa páxina Web ou portal e este Sitio Web ou naquelas contas/perfís daquelas Redes Sociais que o posibiliten, deberán cumprir as seguintes condicións:

 • O hiperenlace unicamente permitirá o acceso ao home – page ou páxina de inicio dos Sitios Web, pero non poderá reproducilas de ningunha forma;
 • Non se creará un frame sobre as páxinas Web dos Sitios Web.
 • Non se realizarán manifestacións ou indicacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre as páxinas Web dos Sitios Web, os Servizos subministrados e/ou as contas ou perfís de FUAC nas Redes Sociais.
 • Non se dará a entender por ningún modo que FUAC. autorizou o hiperenlace, ou que asumiu dalgún xeito os servizos ofrecidos ou puxo a disposición dende a páxina Web e/ou conta/perfil da Rede Social na que se establece o hiperenlace.
 • A excepción feita daqueles signos que formen parte do mesmo hiperenlace, a páxina e/ou o perfil/conta da rede social na que se estableza o hiperenlace non conterá ningún signo distintivo, dos recoñecidos pola Lexislación vixente, dos que sexa titular FUAC, salvo que fose expresamente autorizado por esta.
 • A páxina Web e/ou conta da Rede Social na que se estableza o hiperenlace non conterá contidos contrarios a calquera dereitos de terceiros, nin conterá informacións ou contidos ilícitos, contrarios á moral ou aos bos costumes xeralmente aceptados e á orde pública.

5.- Propiedade Industrial e Intelectual

A totalidade destes Sitios Web, así como das contas/perfís de FUAC en Redes Sociais: texto, imaxes, marcas comerciais, logotipos, arquivos de audio e video, botóns, arquivos de software, combinacións de cores, así como a estrutura, selección, ordenación e presentación dos seus contidos son propiedade de FUAC ou de terceiros, e encóntranse protexidos polas leis españolas e internacionais sobre propiedade Industrial e Intelectual. Así mesmo, e sen prexuízo do anteriormente citado, o contido dos Sitios Web ten a consideración de programa de ordenador e élle de aplicación toda a normativa española e comunitaria europea vixente na materia.

Polo feito do acceso que o usuario realiza aos Sitios Web e/ou da conta/perfil de FUAC en determinada rede social, non poden entenderse cedidos a este ningún dos dereitos de explotación que existan, ou poidan existir sobre os devanditos usos máis alá dos estritamente necesarios para o seu correcto uso.

6.- Limitación de responsabilidade

FUAC. exclúe, con toda a extensión que permite o ordenamento xurídico, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse a:

 • Presenza de virus, ou a presenza doutros elementos nos contidos que poidan producir alteracións no sistema informático, documentos electrónicos ou ficheiros dos usuarios.
 • A transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso aos contidos.
 • Falta de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento dos Sitios Web, os seus servizos e/ou contas/perfís en redes sociais, á defraudación da utilidade que os usuarios tiveren podido atribuír aos Sitios Web e/ou ao perfil/conta nunha determinada rede social, á falibilidade dos Sitios Web, os seus servizos e/ou perfís/contas de redes sociais, e en particular, aínda que non de modo exclusivo, aos fallos no acceso ás distintas páxinas Web de Sitios, os seus servizos e/ou perfís/contas de FUAC en redes sociais.
 • O correcto funcionamento dos dispositivos técnicos de enlace (tales como, entre outros, banners e botóns), directorios e ferramentas de busca que permitan aos usuarios acceder a Sitios Web e/ou perfís/contas de redes sociais pertencentes e / ou xestionados por terceiros. A instalación destes dispositivos técnicos ten por único obxecto facilitar aos usuarios, a busca e acceso á información, contidos e servizos dispoñibles en Internet. – A calidade, licitude, fiabilidade e utilidade da información, contidos e servizos existentes nos Sitios enlazados.
 • A utilización dos servizos e dos contidos por parte dos usuarios, ou que poidan deberse á falta de veracidade, vixencia, exhaustividade e/ou autenticidade da información que os usuarios proporcionan a outros usuarios.
 • Os contidos que os usuarios dos foros de debate, listas de distribución e/ou perfís/contas de FUAC en redes sociais poidan introducir, ou das opinións vertidas nestes, sendo única e exclusivamente, estes, os responsables das devanditas accións. De acordo ao anterior, FUAC resérvase a facultade de retiralos temporal ou definitivamente, así como nos casos que ao seu xuízo así o requiran, establecer os mecanimos necesarios para non volver permitir o acceso ao servizo e/ou perfil/conta FUAC.

7.- Política de privacidade

Os usos e regras que FUAC segue en cumprimento da Lei Orgánica 15/99 de 13 de Decembro, Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal, e a súa normativa de desenvolvemento son os que se expoñen no apartado de privacidade “Política de Privacidade ” da presente páxina Web.

8.- Notificacións

Todas as notificacións realizadas por un usuario ou terceiro a FUAC, consideraranse eficaces sempre que se dirixan, mediante envío por correo postal certificado á dirección: Paseo de Ronda, 47-2º; 15011 A Coruña.

Se a comunicación se refire á realización de actividades ilícitas ou á infracción de dereitos de propiedade industrial ou intelectual debe achegar documentación que acredite os feitos, así como declaración expresa da veracidade desta.

9.- Duración e suspensión dos servizos

FUAC, resérvase a facultade de suspender os servizos cando o estime pertinente, e en particular a aqueles usuarios que infrinxan o establecido no presente Aviso Legal.

10.- Lexislación aplicable e xurisdición

O presente aviso legal e todas as relacións que se establezan entre FUAC e o usuario rexeranse polo establecido na lexislación española. FUAC e o usuario acordan someterse exclusivamente á xurisdición dos Xulgados da Coruña para a resolución de calquera disputa que xurda entre ambos os dous.